Logo Repositorio Institucional

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/27188
Title: Commentarior Variarvmqve resolvtionvm ivris civilis
Authors: Gomezio, Antonio
Keywords: Derecho Civil
Issue Date: 1609
metadata.dc.ucuenca.paginacion: 528 páginas
Publisher: Horatij Cardon
metadata.dc.description.city: 
Lvgdvni
Series/Report no.: 347;5265
metadata.dc.type: Book
Description: 
Reaclarissimvm profecto, ac fanctiffimum Papiniani Iurifconfultorum coryohaei elogium illud eft, ornatiffime & chariílime confobrine Emanuel, quo ille hominis intereffe cenfet hominem beneficio affici. Cúm enim naturalis quardam & inuiolabilis inter omnes hominis focittas fit quippe quiex eifdem ineadem gignamur, atque vniuerfi huios orois , qui vnus omniatum diuinat um humana completi, concludere videtur, membra íimus, nemo rationis compos dubitare potent, quín & verfusille inpeclore, atque ore gen perpetuo debeat, Homo fura, humaninihilá me alienum puto, &, quacunque íefe occaíio tulerit , hominibus Ínter fevfui homines eíle oporteat, non exiguam indead fe ipfos vtiiitat em redundare arbitrantes, quinimócüm verus vita; noftrae fcopus,achnisineo totuspofitus fit , vt Deum Optimum Maxim ura, quoad fieri poterit, nofeamus, fequamur, imitemur, nihílque arqué in incomparabilibus íilius fa¿tis elucefcat, quam perennis quídam, ac largiflimus bonitatis, benignitatis, acbeneíicentia: fons, (qué nemo non identidem, quantumuis miíer, quantumuisnegle&us, ac duro rato, & veluti in pcenam genitus haurit) nihil íanchomini potius, antiquiúfqueeíle debebit, quam vt femper omnes fuas cogitarioneseo dirigat , omnes fuas vires, ac neruos eo obnixe contendat, vtiibinoniol um natus reliquis hominibus provirili fuá Darte comm odo, atque emolumento lit, quar protectores a primis annis meo infeulpta animo, (qaamdis multa alio abducerent ac propellercnt) literarijm ítudiisme totu tradidit, addixit, ac veluti mancipauit, nec enim aliunde juempiam vel maiorem Vfilitatem íibiipli decerpere, vel magis latiuíquealiis prodefíe poíte ob multas eutdentes rationes maturemi fallor,exputaui, quas fi nunc recenlendis ingennarum artium laudibus profequi velim, nunquam huic ad te Epíítolx finem imponam. Atenim, cúmiamappetere tempus videretur vt impenfus non perfunólorie labor fru&us aliquos in commune ederet, coepi nonnullas lucubrationesin vulgus daré, alias ad idem quam máxima difigentia praiparare. Sed eccum interina dumprorfus noftra curiofius, prcflhis, aclimatiusadorn o, venitinmentem nonleueopera; preciumfactumin, 11 vtiliffimos doctifíími Iurifconfulti Antonij Gomezij traótatus meis annotationibus locupletatostypis exarandos committerem. Siquidem cum omnis lurifprudentia in eo folum verfetur, eofolúm tota fpeótet, ac referatur, vt poílrema folemnes mortalium voluntates r a t um ac firmum efredum lortiantur, lites iufte t erminentur.
URI: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/27188
Appears in Collections:Material patrimonial

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5265 Commentarior Variarvmqve resolvtionvm ivris civilis.pdf231.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is protected by original copyright



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez"

Biblioteca Campus Central Biblioteca Campus Salud Biblioteca Campus Yanuncay
Av. 12 de Abril y Calle Agustín Cueva, Telf: 4051000 Ext. 1311, 1312, 1313, 1314. Horario de atención: Lunes-Viernes: 07H00-21H00. Sábados: 08H00-12H00 Av. El Paraíso 3-52, detrás del Hospital Regional "Vicente Corral Moscoso", Telf: 4051000 Ext. 3144. Horario de atención: Lunes-Viernes: 07H00-19H00 Av. 12 de Octubre y Diego de Tapia, antiguo Colegio Orientalista, Telf: 4051000 Ext. 3535 2810706 Ext. 116. Horario de atención: Lunes-Viernes: 07H30-19H00